Bæredygtig kirkegård

Bæredygtig kirkegård er på vej i en tid med fokus på klima og natur.
Læs nyheder fra messer og konferencer.

Læs om – bæredygtigt mini landskab I Danmark findes godt 2000 kirkegårde. De optager et areal svarende til seks kvadratmeter pr. dansker og koster cirka halvanden milliard kroner årligt – men til glæde for hvem?

Bæredygtig kirkegård konference på Nyborg Strand 2020 torsdag den 5. marts 2020

Grønne nyheder til dig

* indicates required

Intuit Mailchimp

Spændende emner

Kirkegården som rum for rekreation og refleksion

Vi søger i stigende grad steder med rum for ro, nærvær og eftertænksomhed, og her har kirkegårdene et stort uudnyttet potentiale for mennesker med sorg og savn Birgitte Kragh Engholm, præst i Vesterbro Sogn i København, forfatter og debattør

Læs artikler af Birgitte Kragh Engholm her på kirkepartner.dk

Har kirkegården en fremtid – har fremtiden en kirkegård?

Birgitte Kragh Engholm: Sådan vil vi begraves

Vi vil selv bestemme over gravsted – trætte af service

FN’s verdensmål og bæredygtighed også relevant for kirkegårdene

Eksempler på, hvordan man kan arbejde med mål og delmål i praksis, bl.a. i forhold til udledning af CO2 Bente Mortensen, hortonom, Green Project

Frodighed og variation understøtter biodiversiteten

En håndfuld landsbysogne arbejder på at skabe grønnere kirkegårde til gavn for naturen – og de besøgende Peder Lund, ledende graver, Landsbykirkegårdene Skanderborg

Grøn kirkegård

Genbrug af gravsten

Genbrug af gravsten en fordel for miljøet Genbrug af sten, nye gravsten af genbrugsmaterialer og udskiftelige navneplader kan være med til at mindske forbruget af materialer, transport m.m. Filip Møller, stenhugger, Filips Sten- og Billedhuggeri

Usikre gravsten

Stiftet som drivkraft i processen mod bæredygtighed

Erfaringer med proces, motivation, erfaringsudveksling og netværksdannelse via temamøder Henrik Lerdorf, naturvejleder og grøn konsulent i Roskilde Stift

Hold øje med mulige skadevoldere – og nyttige mikrohabitater
Nye og gamle skadevoldere truer kirkegårdenes planter, men langt de fleste insekter, svampe m.fl. bidrager positivt til den biologiske mangfoldighed Iben M. Thomsen, seniorrådgiver, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Nye kvaliteter i kirkegårdsanlægget
Overvejelser om betydningen af rum, form og æstetik og eksempler på, hvordan kirkegården tilføres nye kvaliteter Signe Moos, landskabsarkitekt mdl, MOOS LAND-SKABER

Medarbejdernes helt særlige rolle i kirkegårdskulturen Kirkegårdsmedarbejdernes job er for første gang kortlagt i et forskningsprojekt, som blandt andet viser, hvordan de spiller en helt særlig rolle for vores kultur omkring døden Marie Vejrup Nielsen, forsker, Aarhus Universitet

Grøn kirke kirkegårdskursus
Grøn kirke bæredygtig kirkegård Foto: Grøn kirke

Håb i en håbløs tid

Håb i en håbløs tid – om klimaforandringer og etik
Oplægget stiller skarpt på klimaforandringerne og viser, hvordan etik, natursyn og religion kan være med til at skabe et lysegrønt håb for fremtiden og mod til at handle Mickey Gjerris, bioetiker og teolog, Københavns Universitet

Projektsamarbejde om bæredygtighed på kirkegården

Bæredygtig kirkegård
– bæredygtigt mini landskab

I Danmark findes godt 2000 kirkegårde. De optager et areal svarende til seks kvadratmeter pr. dansker og koster cirka halvanden milliard kroner årligt – men til glæde for hvem? Sådan spørger VEGA, en ung landskabstegnestue startet af Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar.

Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar.
Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar. VEGA tegnestue

Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar fortæller om deres arbejde med at nytænke kirkegården til et helende og bæredygtigt mini-landskab. På Kirkens Forum fagmessen i Fredericia 2015

Fra de dødes gård til de levendes have

Landskaber er er ikke kun flotte omgivelser. Landskaber skal være rammen om liv og være for liv ved involvere og aktivere.

VEGA er en ung landskabstegnestue startet af Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar. Tegnestuen skaber meningsfyldte rammer til levende mennesker. Deres vision er, at de landskaber og rum de skaber, også skal være til glæde og gavn for fremtidige generationer.

På Kirkens Forum 2015 vender de følgende problemstillinger:

• Bæredygtig kirkegård. Kan kirkegården gøres bæredygtig?

• Kan kirkegården blive sognets og byens fælles ’helende have’?

• Kan kirkens uderum blive en aktiv medspiller i sognets liv?

I Danmark findes godt 2000 kirkegårde. Til sammen har de et areal der svarer til ca. 6 m2 pr. indbygger, og der bruges årligt i alt ca. 1,5 milliarder kroner på at drifte og pleje disse arealer – men til glæde for hvem?

Bæredygtigt mini-landskab

Støttet af Statens Kunstfonds Arbejdslegat arbejder VEGA landskab med at nytænke kirkegården til et helende og bæredygtigt mini-landskab.

Med udgangspunkt i vores erfaringer fra helende haver og stress-reducerende landskaber ser vi kritisk på den traditionelle kirkegårds strikse orden: de velordnede hække, det fint revne perlegrus og den stedsegrønne beplantning, der ser ens ud året rundt.

Vi undersøger de eksisterende udfordringer på kirkegårdene, fra de tomme gravsteders opløsning af strukturen til klimaændringernes betydning for valg af beplantning og driftsmetoder.

Vi ser på muligheden for at bringe årstidernes vekslen ind på kirkegården og på at give plads til det vildtvoksende og det uplanlagte, ligesom vi i en større sammenhæng ser på muligheden for at lade kirkegården blive det grønne rum der forbinder kirkens liv med sognet og byen.”

2 tanker om "Bæredygtig kirkegård"

Kommentarer er lukket.