Menighedsråd poster og udvalg


Menighedsråd poster og udvalg.Menighedsrådsformand. Formanden skal skriftligt indkalde til menighedsrådets møder. I indkaldelsen skal være en dagsorden og de fornødne bilag til at belyse sagerne. Formanden har ansvaret for at beslutninger på menighedsrådsmøder bliver udført. Formanden vælges hvert år.

Næstformand. Hvis menighedsrådsformanden har forfald skal næstformanden overtage de opgaver, der er pålagt formanden ifølge menighedsrådsloven.

Kirkeværge. Kirkeværgen fører tilsyn med kirkebygningen og kirkegården. Kirkeværgen skal sørge for iværksættelse af menighedsrådets beslutninger om anskaffelser eller arbejder, samt føre tilsyn med arbejdets udførelse.

Kasserer. Den folkevalgte kasserer fører tilsyn med, at regnskabsføreren (ofte lønnet arbejde) udfører sine opgaver efter gældende regler.

Kontaktperson. Kontaktpersonens skal holde sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold. Medvirke til at der udarbejdes regulativer, at ledige stillinger opslås efter gældende regler, og at der i fornødent omfang antages vikarer for de faste medarbejdere. Det er ligeledes kontaktpersonens opgave at afholde medarbejdermøder samt medarbejder-udviklings-samtaler. Kontaktpersonen i menighedsrådet

Præstegårdsudvalg Præstegårdsudvalget bestyrer præstegårdskassen og varetager tilsynet med præsteembedes faste ejendomme.  Præstegårdsudvalget udarbejder forslag til kontrakt til bortforpagtning, udlejning og lign.

Kirkegårdsudvalget er kirkeværgens nærmeste foresatte og fører gennem kirkeværgen tilsyn med kirkens bygninger, udstyr og omgivelser og med kirkegården og de bygninger, som hører kirkegården til. Udvalget påser, at kirkegården vedligeholdes, og at der altid er tilstrækkelig begravelsesplads for sognets beboere.

Aktivitetsudvalg eller kulturudvalg